FAU

FAU- Foreldrerådets arbeidsutvalg, er bindeleddet mellom foresatte, ansatte og styret. Hovedoppgaven er samarbeidet hjem – skole.

På et foreldremøte velger foresatte klassekontakter for småskolen, storskolen, ungdomsskolen og for barnehagen. Det velges også en leder og en nestleder både fra barnehagen og skolen.

FAU LEDER : Jørgen Bakke Fredriksen

FAU har også ansvar for følgende:

  • arrangere dugnader i samarbeid med skolen
  • arrangere foreldremøter i forbindelse med viktige saker som foresatte skal drøfte
  • delta aktivt ved forberedelser og gjennomføring av arrangementer ved skolen
  • delta på klassekontaktkurs om mulig
  • det er viktig at foreldrene samarbeider med FAU, gjennom å stille opp og engasjere seg sammen med andre foreldre.

Husk – alle kan være med i FAU!
Vil du være med, så vil vi gjerne høre fra deg!
E-post til FAU er : FAU@tonsbergmontessori.no

SU – Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.
Vi har 2 representanter fra foreldregruppen (ikke valgt ennå) og 2 representanter fra ansatte gruppen, Marius Eriksen (bhg 3-6) og Amalie Heen Jacobsen (bhg 0-3) .

Vedtekter FAU:

Vedtekter FAU Tønsberg Montessori 2019 (Last ned)