Storskolen

I 6 til 12-årsalderen fungerer hjernen som en mosaikk. Mange biter skal på plass i løpet av disse årene. I Storskolen får barnet mulighet til fordypning og detaljstudier og å oppleve at bitene faller på plass og danner en helhet.
De vil oppleve å bli eldst på skolen, og lærer seg å ta større moralsk og sosialt ansvar.
Dermed gjennomgår alle storskolebarna en stor faglig, moralsk og sosial modning som individer.

Mer abstraksjon
Overgangen til Storskolen representerer en ny tid for eleven. Der barnet tidligere har vært opptatt av konkreter og av å forstå den nære verden, blir det nå mer opptatt av å forstå sammenhenger. Storskolen inneholder et tilrettelagt miljø både i forhold til materiell og kvalifiserte lærere for å hjelpe barnet med videre faglig utvikling mot abstraksjon og fordypning.

Dyp respekt for enkeltindividet
Respekt og å ha det godt sammen med andre er helt grunnleggende for å skape et godt læringsklima. Vi legger stor vekt på å utvikle et sosialt miljø som hjelper barnet til å finne egne styrker og svakheter, samt hjelp til å overkomme utfordringer. Stor respekt for enkeltindividets utvikling i sitt eget tempo står sentralt, samt barnets forståelse av seg selv, sine reaksjonsmønster og valg.

Åpenhet, integritet, respekt, se hverandre
I Storskolen har vi et miljø der det er stor åpenhet om ting, både hverdagslige og spesielle. Hvis eleven ønsker det selv, tar vi helst opp nye utfordringer, gleder og problemer i plenum. Dette er fordi de aller fleste elevene vet om ”hemmeligheter” uansett, og dermed kjenner de en lettelse når ting blir tatt opp med alle. Det er som man sier ”å slippe katta ut av sekken”.

Vi snakker også om det å være seg selv, respektere andre og seg selv, se og bli sett og bygge opp en integritet der man kan være seg selv og virkelig kjenne en stor trygghet – både overfor seg selv og miljøet i klassen.
Storskolen på Tønsberg Montessori har et svært trygt og godt miljø. Selv om noen skulle føle seg usikre og strever med seg selv, så blir de fanget opp av et inkluderende og trygt miljø.

Verifisering av småskolen
Faglig dreier mye av tiden i Storskolen seg om verifisering og fordypning av den forståelsen som barnet har oppnådd i de første fire årene av sin skolegang. Storskolen representerer en arena hvor eleven får bekreftet sin forståelse innen de ulike fag, samt muligheten til å fordype seg ytterligere og bruke tilegnet kunnskap på nye måter.

Videre og ny bruk av materiell
Materiellet elevene kjenner fra barnehagen og småskolen finner de igjen i Storskolen. En betydelig del av materiellet som blir tatt med videre hit. Montessorimetoden er ikke-lineær og det betyr at mange emner elevene har lært om før tar vi opp på nytt. Vi bruker materiellet, ser mer på detaljene og går i dybden.
Elevene i Storskolen har fortsatt behov for det konkrete læringsmateriellet i en del fag, og på veien til abstraksjon bruker de det direkte, parallelt eller noen ganger bare som delvis støtte mens de arbeider med oppgaver på papiret.

Sterke sosiale relasjoner
Etter hvert som barnet utvikler seg mot ungdomstid, blir venner og relasjoner med jevnaldrende stadig viktigere. Storskolen gir barna mulighet til å sosialisere gjennom faglig samarbeid og vennskap med stor takhøyde og toleranse for at vi alle har ulike behov.

Større kunnskapsbehov og arbeidskrav
Elevene i Storskolen er fortsatt i en sterk og jevn vekst både fysisk og mentalt. De er sultne på mer kunnskap og blir tilfredse av å mestre større oppgaver. Derfor stiller vi store, men rimelige akademiske krav til elevene for at de skal bli tilfredse.

Ingen tak innenfor læring
Vi har stor respekt for barns iboende ønske om å lære og forstå, derfor ønsker vi å tilrettelegge for barns faglige utvikling langt utover læreplanen dersom eleven er klar for det. Vi oppmuntrer videre faglig utvikling, samt en holdning til livet om at det lønner seg å yte mer enn minimum.

Forskning
Siden barnet beveger seg inn i en tid hvor det ønsker å forstå virkelighetens sammenhenger i mer detalj, står forskning sentralt som læringsmetode. Menneskehjernen og alle vår sanser kommer til sin fulle rett når vi kan forske oss frem til resultater og kunnskap i trygghet og med veiledning.

Prosjekter
I de aller fleste fag har vi skoleprosjekter. Vi gir elevene to til tre lærerstyrte prosjekter i løpet av året. Det er for å gi dem en presentasjon på hvordan man bygger opp et prosjekt og hvilke minstekrav og avgrensninger de må forholde seg til. Elevene blir også bedt om å lage et par helt egne prosjekter. Mange elever gjør også skoleprosjekter på eget initiativ. De sistnevnte presenterer de for klassen om de ønsker det. For de obligatoriske prosjektene skal de ha en muntlig presentasjon for klassen.

Læring utenfor klasserommet
Maria Montessori sa at om barna skal lære seg stjernehimmelen, så må de nødvendigvis være opp om natten. Derfor reiser vi ut for å få svar på ting vi ikke får i klasserommet.
De fleste elever reiser på noen studieturer i løpet av året. Det er vanligvis innenfor en skoledag og inngår som en spesialisering av et tema de forsker på i klasserommet. Det kan være at de intervjuer en ekspert eller får svar på ting de lurer på gjennom et skoleprogram på stedet de besøker. En gang i året kan det være studietur for hele klassen, mens det ellers kan være fra to elever og opp til en større gruppe.

Skriveprosessen
Vi legger stor vekt på skriving som uttrykksmiddel og fag. Skriving står sentralt innenfor alle fag i skolen og innenfor de fleste yrkesgrupper som barna kan møte som voksne. Gode skrivekunnskaper er viktige og vil hjelpe eleven videre i sin utvikling mot selvstendighet og det voksne liv. Gjennom konkretiseringer og grundig gjennomgang av de ulike sjangrene innenfor skriving, veileder vi elevene til god forståelse og mestring. Elevene får skriveoppgaver som går over en, eller flere uker. Gjennom prøving og feiling og gjentatte øvelser, utvikler eleven god skriveteknikk og selvtillit. Vi legger vekt på at det skal være gøy å skrive, derfor oppmuntrer vi elevens frie valg av tema når skrivingen skal starte. En del av dette arbeidet innebærer også muntlig fremlegging av arbeidet eleven har gjort. Her får eleven trening i å prate foran grupper, samt trening i teknikker for kommunikasjon. Gjennom å høre de eldste elevene presentere sine arbeider, blir de yngste elevene oppmuntret til å prøve å gjøre liknende arbeid.

Lesing
Når elevene kommer inn i Storskolen har de fleste kommet godt i gang med lesing. Vi bruker mye ressurser på å hjelpe de som ikke leser så mye til å lese mer og bedre. Elevene blir oppmuntret til å lese romaner og/eller faglitteratur en halv time på skolen hver dag. Dette setter som oftest i gang en interesse og glede ved lesing som de tar med seg hjem og de får lett for å tilegne seg kunnskap som de bruker til skriveoppgavene og skoleprosjektene.

IKT og bruk av tekniske hjelpemidler
Å kunne bruke pc og andre tekniske hjelpemidler blir bare viktigere og viktigere i vår tid. Vi veileder og oppmuntrer elevene sterkt til bruk av data og andre IKT- hjelpemidler. Vi veileder elevene til forståelse av hvordan en pc virker, samt gir dem opplæring i grunnleggende programvare. Siden de fleste unge vil møte data som arbeidsredskap gjennom hele livet, legger vi også vekt på opplæring i touch-metoden. Vi bruker stasjonære og bærbare pc-er, samt iPader i undervisningen.

Skuespill
Hvert år setter vi opp et stort skuespill i Storskolen. Vi setter av 3-4 uker til dette. I denne perioden dreier alt seg om skuespillet. Vi jobber tverrfaglig med musikk, sang, historie, skriving, dans, drama og mye mer. Skuespillet representerer en stor mulighet til personlig utvikling og vi ser hvert år at elever tar store sprang i forhold til forståelse og trygghet rundt egen person. På skuespillets premiere blir familie og foresatte invitert til ”Storskolens Aften”.

Ansatte - Storskolen