Barnehagen

Opptak i barnehage – Samordnet opptak

Hovedopptak til barnehagen skjer innen 01.mars og samordnes med Tønsberg kommune. Altså FRISTEN er 01.mars for å søke om barnehageplass fra august-desember samme år.
Dette gjelder også overflyttinger innen samme kommune.
Se vedtekter om opptakskriterier: Informasjon-generelt-vedtekter
Søknadsskjema finnes på Tønsberg Kommune Nettside

RUTINER FOR OPPTAK AV BARN VED TØNSBERG MONTESSORI BARNEHAGE
1. Alle som søker plass i BHG må legge inn en elektronisk søknad på www.tonsberg.kommune.no
2. Når søknad mottas legges den inn i ventelisten etter gjeldende regler til neste ordinære opptak gjøres. Det kan taes inn barn gjennom året ved behov.
3. Når opptaket nærmer seg bør foresatte kontaktes av avdelingen for å avtale observasjonsdato og tid. På den avtalte datoen skal foresatte komme uten barn for å observere innemiljøet.
4. Deretter bør foresatte komme til en samtale med den pedagogiske lederen. Dette kan taes samme dag som observasjonen.
5. Når opptaket er gjort sender Tønsberg kommune ut svar til foresatte med svarfrist og klagerett i hht gjeldende regler.
6. Deretter inviteres barnet til besøkstid (kun i 3-6 avd.) I 0-3 avd. har vi tilbud om et hjemmebesøk dagen før barnet starter, for at det skal ha et kjent fjes når det kommer i barnehagen( dette er frivillig).
7. Vi anbefaler sterkt at nye foresatte kommer på alle oppsatte foreldremøter og setter seg inn i barnehagens metoder og rutiner.
8. Utover hovedopptak gjøres det fortløpende opptak ved ledige plasser.

Vedtekter for opptak: se pkt 6 i: vedtekter bhg revidert desember 2016.
Det er tre måneders oppsigelsesfrist på barnehageplassen.
Det må betales i oppsigelsestiden, som er 3.mnd.
Barn som slutter etter 1. mai må betale ut barnehageåret.
Prisen for barnehageplassen blir justert av styret rundt årsskiftet.
Betalingen skjer forskuddsvis hver måned i 11 måneder pr. år.

Informasjonsbesøk
For at samarbeidet mellom hjem og barnehage skal fungere best mulig gjennom mange år, vil vi at foresatte setter seg grundig inn i barnehagens tilbud før de takker ja til en plass. Derfor bør de foresatte komme til et informasjonsbesøk før søknadsfristen. Dersom ikke annet er avtalt kommer de foresatte alene på besøk etter avtale. I forkant av observasjonen i gruppen har de foresatte en samtale med styrer eller en fra administrasjonen, der det gis informasjon om hele virksomheten. Etter observasjonen har de foresatte en samtale med pedagogisk leder for å få svar på spørsmål.
I løpet av våren arrangeres det et foreldremøte for nye foreldre, der det gis viktig informasjon om barnehagen. Barn som begynner i 3-6 avd. til høsten inviteres til en besøksuke før sommerferien. Foresatte mottar invitasjon til dette.