Ordensreglement

Ordensreglement for Tønsberg Montessoriskole
Revidert Januar 2019

Friskolelovens § 3-9. Om ordensreglement
«Hver skole skal ha et reglement med rettene og pliktene til elevene så langt det ikke
er fastsette i lov eller på annen måte. Reglementet skal inneholde regler om orden og
oppførsel, om kva tiltak som kan nyttas mot elever som bryt reglementet, og om
hvordan slike saker skal behandlas.
Skolen kan bare nytte tiltak som er fastsette i ordensreglementet. Tiltaka skal ikke
innebære fysisk refsing eller anna krenkende behandling. Før det blir tatt en
beslutning om tiltak, har eleven rett til å forklare seg muntlig for den som skal ta
avgjerda.Ordensreglementet skal gjøres kjent for elevene og foreldra».

Oppbyggingen av ordensreglementet

Etter hver ordensregel beskrives mulige konsekvenser i stigende rekkefølge i samsvar med
alvorlighetsgrad på bruddet av regelen.

Ordensregler med mulige konsekvenser

§ 1. Møterett og møteplikt
Elever har rett og plikt til å møte på skolen og delta i den planlagte undervisningen hver
dag, med mindre det foreligger gyldig grunn til fravær (sykdom eller innvilget permisjon).
Melding om sykdom gjøres på sms

TØNSBERG MONTESSORI ER MOBILSKOLE

§ 2. Permisjon fra undervisningen
Søknad om permisjon for opp til 3 dager leveres skriftlig til kontaktlærer. Søknad om fri
mer enn tre dager leveres skolens rektor på eget skjema som lastes ned fra skolen nettside.

 SOKNAD OM PERMISJON

Skolen kan ikke innvilge permisjon i mer enn 14 dager. Rektor fatter vedtak om permisjon
mer en tre dager. Foresatte har ansvar for opplæringen i den perioden. Se retningslinjer for
søknad om permisjon

§ 3. Elever plikter å møte presis til undervisningen
Konsekvens ved brudd: Ved regelmessig forseinkomming iverksettes egne rutiner med
hensikt å få eleven til å komme i tide. Hvis det ikke blir bedring kan skolen v/rektor
kontakte helsesøster, kommunen og/eller barnevernet.

§ 4. Elever kan bare forlate skolens område i skoletiden
etter avtale medlærer
Konsekvens ved brudd: Hvis elever forlater skolens område blir foreldre/foresatte
kontaktet umiddelbart.
Tønsberg Montessoriskole. Robergveien 347. 3157 Barkåker. Telefon: 333 80 133
Nettside: https://www.tonsbergmontessori.no E-post: post@montessori.vf.no

§ 5. Elever plikter å respektere og følge de til enhver tid gjeldende
retningslinjer og rutiner som brukes i skolens daglige virksomhet

Konsekvens ved brudd: Samtale med lærer eller rektor for å få en forståelse for
alvorligheten ved brudd på regelen.
Melding hjem til foreldre/foresatte. Eleven kan miste privilegier, foreldre/foresatte må
informeres før det blir iverksatt. Innkalling av forelder/foresatte til en konferansetime

§ 6. Elever må vise respekt overfor medelever, lærere, øvrige ansatte og
foresatte og opptre hensynsfullt og hjelpsomt
Konsekvens ved brudd: Samtale med lærer eller rektor og med de involverte parter for å
skape felles forståelse for hvorfor situasjonen oppsto, hvordan denne burde vært løst og hva vi kan
gjøre for at slikt ikke oppstår igjen. Eleven kan miste privilegier, foreldre/foresatte må
informeres før det blir iverksatt. Eleven kan utelukkes fra deltakelse på turer og utflukter etter
samtale med foresatte. Ved påstått eller observert mobbing plikter skolen å følge egen mobbeplan.
Dette innebefatter kontakt med hjemmet, innkalling til et møte og sammen med foresatte
lage en aktivitetsplan.

§ 7. Elever skal bidra til å holde ro og orden på skolens områder, både
inne og ute
Konsekvens ved brudd: Samtale med lærer eller rektor. Melding hjem til
foreldre/foresatte. Eleven kan miste privilegier, foreldre/foresatte må informeres før det
skjer.

§ 8. Vold, trusler om vold, truende eller krenkende språk eller atferd er
ikke tillatt
Konsekvens ved brudd: Samtale med lærer eller rektor. Melding hjem til
foreldre/foresatte. Eleven kan miste privilegier, foreldre/foresatte må informeres før det
blir iverksatt. Straffbare forhold meldes til politiet.

§ 9. Behandling av eiendeler og gjenstander
Elever skal behandle skolens undervisningsmateriell, inventar, skolebygningen, andre
elevers eiendeler og gjenstander på skoleplassen med respekt. Hærverk og ødeleggelse er
ikke tillatt. Den som gjør skade på noe må si fra til en voksen.
Konsekvens ved brudd: Samtale med lærer eller rektor. Melding hjem til
foreldre/foresatte. Erstatning eller reparasjon av det som er ødelagt. Rektor avgjør
konsekvens etter at rektor har undersøkt forholdene. Straffbare forhold meldes til politiet.
For skader elever utfører på medelevers eiendeler, må foresatte selv kreve erstatning av
skadevolders foresatte.

§ 10. Bekledning
Elever skal ha klær som er tilpasset værtype og aktivitetene på skolen, og som ikke er til
hinder for undervisningen. Gjenstander som ikke er en naturlig del av påkledning eller
undervisning skal ikke bringes med til skolen.
Etter opplæringslovens § 9-7 skal elever ikke bruke klesplagg som helt eller delvis skjuler
ansiktet, det gjelder;
Tønsberg Montessoriskole. Robergveien 347. 3157 Barkåker. Telefon: 333 80 133
Nettside: https://www.tonsbergmontessori.no E-post: post@montessori.vf.no
a) i undervisningen og i vurderingssituasjoner
b) på turer og arrangement i regi av skolen
c) når skolen tilbyr leksehjelp
d) i skolefritidsordninga, SFO
Konsekvens ved brudd: Melding hjem til foreldre/foresatte.

§ 11. Det er forbudt å ha med seg farlige gjenstander eller våpen på skolens
område
Konsekvens ved brudd: Gjenstanden blir beslaglagt og hjemmet blir kontaktet. Saken kan
bli meldt til politiet. Rektor undersøker saken og avgjør konsekvens.

§ 12. Mobiltelefoner
Mobiltelefoner skal være avslått eller stilles i flymodus og forvares etter de regler den
enkelte avdeling til enhver tid har. Skolen har ikke erstatningsansvar hvis en mobil blir
ødelagt eller stjålet på skolen unntatt hvis telefonen er i skolen forvaring.
Konsekvens ved brudd: Lærer kan inndra en mobiltelefon ut dagen hvis den blir brukt
uten tillatelse under skoledagen. Hjemmet kontaktes.

§ 13. Elever kan bare ha med godteri og/eller brus på skolen ved spesielle
anledninger og etter avtale med lærer
Konsekvens ved brudd: Godteri eller brus blir beslaglagt og hjemmet kontaktes.

§ 14. Det er ikke tillatt å nyte tobakk, alkohol eller andre rusmidler på
skoleområdet eller ved arrangementer som skolen står for
Konsekvens ved brudd: Hjemmet kontaktes. Utvisning kan bli aktuelt, se § 17

§ 15. Bruk av internett
Det er ikke tillatt å bruke skolens internett til å laste ned, lese eller spre pornografisk,
rasistisk eller annet materiale som kan oppfattes som krenkende, eller som er i strid med
norsk lov.
Konsekvens ved brudd: Eleven blir utestengt fra bruk av internett i forhold til
alvorlighetsgrad. Hjemmet kontaktes. Eleven kan utvises, se § 17.
Saken kan bli meldt til politi.
Rektor undersøker saken og avgjør konsekvens etter alvorlighetsgrad.

§ 16. Elever skal unngå farlig eller voldsom lek
Det er skolens personale som til enhver til avgjør hvilke leker som er farlige eller
voldsomme. Er personalet uenig er det rektor som avgjør.
Konsekvens ved brudd: Hvis eleven/elevene ikke hører på den voksne kontaktes hjemmet.
Eleven følges av en voksen under friminuttet hvis ikke den farlige leken opphører.
Tønsberg Montessoriskole. Robergveien 347. 3157 Barkåker. Telefon: 333 80 133
Nettside: https://www.tonsbergmontessori.no E-post: post@montessori.vf.no

§ 17. Retningslinjer for bortvisning
Eleven kan bortvises fra enkelttimer eller for resten av dagen.
Elever på 1. til 7. års trinn kan vises bort for enkelttimer eller resten av dagen, og elever på 8. til
10. års trinn kan vises bort for opp til tre dager. Rektor vedtar bortvisningen etter å ha rådført seg
med lærerne. Før det blir tatt avgjørelse om utvisning, har eleven rett til å forklare seg
muntlig for den som skal ta avgjørelsen.
Foresatte skal varsles før bortvisning blir iverksatt. Før det blir gjort vedtak om bortvising, skal en
ha vurdert andre tiltak.

Vedtatt av styret 23.01.19 sakdokument S67.18