Skoleskyss

Generelt om skoleskyss


Skyssordningen omfatter elever i grunnskolen, 1. – 10. trinn. Følgende elevgrupper har rett til fri skyss. Elever i 1. klasse som har mer enn 2 km mellom hjem og skole/opplæringssted en vei, og elever i 2. – 10. klasse som har mer enn 4 km mellom hjem og skole/opplæringssted en vei. Elever som på grunn av funksjonshemming og som etter legeerklæring har behov for skyss. Elever som må benytte båtskyss mellom hjem og skole/opplæringssted.

Voksne elever over opplæringspliktig alder, som ikke har fått eller har fullført grunnskoleopplæring, og som har rett til full grunnskoleopplæring.

Voksne elever over opplæringspliktig alder, som etter faglig vurdering har rett til spesialundervisning på grunnskolens nivå.

Elever ved friskoler, som mottar tilskudd fra staten, har rett til skyss etter samme regler som ved offentlige skoler. Retten gjelder bare for den delen av skoleveien som ligger innenfor elevens bostedskommune.

Elever med særlig farlig eller vanskelig skolevei.

For mer info: Skoleskyss (vkt.no)

Kontakt Tove Mathisen hvis ditt barn trenger skoleskyss.

Fristen for å søke skoleskyss kommende skoleår er 1.april hvert år, for å være sikret skoleskyss fra skolestart.

E-post til Tovesekreter@tonsbergmontessori.no