Skolen

Barneskolen 

Barneskoleelevene er delt inn i to grupper, Småskolen (1. til 3.klasse) og Storskolen (4. til 6. klasse).

Selv om begge gruppene fungerer uavhengig av hverandre, er det mye samarbeid og kontakt mellom dem. Kontaktlærerne er montessoriutdannede lærere.

Begge gruppene følger den samme dagsrytmen:

TidMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
8.30-11.30Arbeidsøkt med ulike grupper.Arbeidsøkt med ulike grupper.Arbeidsøkt med ulike grupper.Arbeidsøkt med ulike grupper.Arbeidsøkt med ulike grupper.
11.30-12.00LunsjLunsjLunsjLunsjLunsj
12.00-12.45UtetidUtetidUtetidUtetidUtetid
Man-Tors
11.30 – 12.00

Fredag
12.45-14.00
Ulike grupper.Ulike grupper.Ulike grupper.Ulike grupper.Ulike grupper.

Kosmisk utdanning

Maria Montessori fokuserte ikke på undervisningen av noen fag i seg selv, men hvordan disse ulike aspektene av menneskets fundamentale behov har kommet til uttrykk i tid og rom.  Pedagogikken fokuserer på nøkkelopplevelsen, dvs. et møte med en teknikk, en idé eller begrep hvor læreren åpner en dør. Det er elevens ansvar å gå gjennom denne døren og videreutvikle ferdighetene.

Intellektet er ikke det samme som en ansamling av kunnskap. Intellektet er den kontinuerlige prosessen der mennesker streber etter å forstå seg selv, verden og universet. Det er søken etter en mental struktur hvor alle ting finner sammenheng og individet finner sitt livs mening. Vi kan hjelpe elevene med å bygge denne strukturen ved å gi nøklene til forståelsen av universet.

Maria Montessori kalte denne formen for utdannelse Kosmisk Utdanning.  Kosmos er både det store spørsmålet og svaret til alle våre spørsmål.

Karakteristisk for denne måten å undervise grunnskolebarna på er:

 • Læreren bruker fortellinger til å introdusere helheter og hovedtemaer.  Fortellerkunsten er det middelet vi bruker for å tenne barns interesse.
 • Detaljer av de store historiene* er tatt opp som nøkkelpresentasjoner, som hjelper barna til å utdype forståelsen. En nøkkelpresentasjon kan være en ny fortelling, demonstrasjon, eksperiment eller materiell.
 • Materiell finnes i alle fag som hjelper barn med å memorisere viktig informasjon og for å gå videre med sin utforskning.
 • Pensumet er ikke lineært, det vil si at alle presentasjoner blir gitt i Småskoletrinnet (6-9) og fordypet i Storskoletrinnet (9-12).
 • Materiellet er alltid tilgjengelig i ulike fag og temaer slik at elever kan fordype seg, jobbe lenge med en ting av gangen, eller komme tilbake til et tema senere.  Elever kan jobbe mer etter eget tempo med hele grunnskolens pensum.
 • Offentlige krav gjøres klart for elevene og hver elev hjelpes til å tilfredsstille disse kravene.  Barna får tid til å utforske egne interesser når de holder seg på et tilfredsstillende nivå.
 • Fag integreres ikke bare gjennom prosjekter ledet av de voksne, men gjennom de oppdagelsene elevene gjør i arbeidet med materiellet. Prosjekter skjer etter elevenes initiativ.
 • Veien leder fra helheten til detaljene og tilbake til helheten.
 • Læreren har mange oppgaver og roller: å fortelle historier, å presentere materiell, å observere og veilede, å gi ekstra hjelp der det trenges, å oppmuntre barna til å utfordre seg selv, å være kvalitetskontroll, å være moralsk veileder.
 • Det ”todelte miljøet” inkluderer både klasserommet og verden utenfor klasserommet gjennomsamfunnsstudier.

Montessorilæreren må så alle frøene som kan lede barnet til å forstå noen av de viktigste elementene i dette dramaet som heter UNIVERSET, menneskets plass i dette dramaet, og individets ansvar og rolle. Det betyr at vi gir de største helhetene først.

Som en innledning fortelles det hvert år de store historiene, som skaper en impresjonistisk ramme rundt den kunnskapen barnet tilegner seg gjennom skoleåret.

De Store Historiene (alle gitt i de første ukene på skolen)

 • Universets begynnelse (presenteres alltid første skoledag)
 • Livets ankomst
 • Menneskets ankomst
 • Skriftspråkets opphav
 • Tallsystemets opphav

Historiene følges opp med nøkkelpresentasjoner i alle fag, som fører barna videre til eget arbeid i alle fagområdene.

Har du spørsmål til barneskolen ta kontakt med Vigidis Gilberg vigdis@tonsbergmontessori.no

Ungdomsskolen

Ungdomstiden i montessoripedagogikken omfatter det Maria Montessori kaller det tredje utviklingstrinnet (12-18 år). Dette utviklingstrinnet er igjen delt i to, hvor ungdomsskolen er første halvdel (12-15 år).

Det 3.utviklingstrinnet innledes med inngangen til puberteten. De drastiske ytre og indre forandringene ungdommene gjennomgår i disse årene er så omfattende at den unge voksne på 18 år på mange måter fremstår som et nytt menneske.

Montessori forteller oss at hele ungdommens liv skal være organisert på en slik måte at det gir muligheten for, når den tiden kommer, å gjøre en suksessfull entré inn i voksenlivet. Ikke nølende, isolert eller tilbakeholden – men med hodet høyt hevet og sikker på seg selv.

På Tønsberg Montessori ungdomsskole jobber elevene i et miniatyrsamfunn som speiler det store samfunnet de snart skal ut i. Her kan eleven lære om og forstå den verden de lever i, gjøre nytte for seg, bety noe for andre, finne sin identitet og bli respektert for den de er i trygge rammer. Elevenes forberedte miljø er i en paviljong på Jareteigen og på et gårdsbruk like ved Universitetet på Bakkenteigen.

Vi legger vekt på utvikling av hver enkelts personlighet, sosial og økonomisk uavhengighet, evne til omstilling, moralsk trening og dannelse. Uavhengighet nås gjennom egen innsats, gjennom sosiale erfaringer, ekte arbeid med ekte konsekvenser og gjennom samarbeid med andre. Dette vil føre til mennesker som er ivrige etter å lære, liker arbeid, er ansvarsfulle, rettferdige og med personlig integritet. Ungdommene utvikler seg til å bli ekte bidragsytere som er i stand til å jobbe for det gode i menneskeheten.

På ungdomsskolen vår deltar elevene i alle deler av den daglige driften. De lager mat til hverandre, tar vare på det fysiske miljøet, organiserer fysisk og kreativ aktivitet og diskuterer ytterligere forbedringer på ukentlige fellesmøter. Elevene har også anledning til å søke lederstillinger som blant annet leder for økonomi, dyr, planter, hotelldrift, birøkt, salg og PR.

Maria Montessori kalte ungdommene for «Erdkinder». Begrepet betyr “barn av jorden”, og henviser til ungdommens behov for å lære og forstå oppbyggingen av samfunnet gjennom en kombinasjon av studier og praktisk arbeid. Gjennom å ha både naturen og det menneskeskapte samfunnet representert i utdanningen, tilfredsstilles behovene og de menneskelige drivkreftene hos ungdommene i det tredje utviklingstrinnet.

De vil, i tillegg til den ordinære undervisningen, produsere og skape varer og tjenester til nytte for seg selv og andre, og som de kan selge til inntekt for egen økonomi. Denne kapitalen bruker de til å videreutvikle sitt «miniatyrsamfunn» for å forstå drivkreftene i et samfunn, og for å utvikle seg til et voksent menneske uavhengig av familien.

Har du spørsmål om ungdomsskolen, ta kontakt med Helene Torply helene@tonsbergmontessori.no