Styret ved Tønsberg Montessori

Mail: styreleder@tonsbergmontessori.no

Formål:

Det er to stiftelser, og to ulike juridiske organisasjoner som hver for seg driver hhv en montessoribarnehage og en montessori grunnskole. Dog foreligger det en samarbeidsavtale mellom stiftelsene, slik at det er et likt valgte personer som utgjør stiftelsesstyrene i hver sin organisasjon. De sitter altså formelt sett i to ulike stiftelsesstyrer.

Begge stiftelsene har til formål å eie og drive enten grunnskole eller barnehage, herunder å formidle og utvikle et tilbud av høy pedagogisk standard basert på montessorimetoden ihht AMI-standard.
Stiftelsene drives på ideelt grunnlag. Inntektene består av offentlige tilskudd og foreldrebetaling.
Stiftelsesstyrene (heretter også kalt styret) er øverste ledelse og representanter blir valgt av årsmøtet. Ansatte ved skolen/barnehagen kan normalt ikke velges som styremedlem, med unntak av plassen som montessoripedagog.

Stiftelsens styre skal ha 6 – 8 medlemmer og 1 – 2 vararepresentanter.

Medlemmer og vararepresentanter velges for en periode på 3 år.

Maksimal sammenhengende funksjonstid er 6 år.

 • 5-7 medlemmer hvorav 2 av medlemmene kan velges eksternt (utenfor huset)
 • 1 montessoripedagog med AMI-/USN-utdannelse velges blant ansatte eller eksternt
 • 1-2 vararepresentant(er) fra foreldrerådet

Dersom antallet styremedlemmer av uforutsette grunner blir lavere enn minstetallet på 6, har styret fullmakt til selv å velge inntil 2 nye styrerepresentanter med funksjonstid frem til første ordinære årsmøte.

Begge kjønn skal være representert i styret. Balanse mellom kjønnene skal tilstrebes. Styret velger selv hvert år, på styrets første møte i perioden, styreleder og nestleder blant styremedlemmene.

Styrets oppgaver:

Styret skal påse at virksomhetens formål etterleves, og at stiftelsen drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Styret skal:

føre tilsyn med at det drives i tråd med de interne retningslinjer og vedtekter

 1. se til at elever som blir tatt inn ved skolen, får oppfylt retten til grunnskoleopplæring, og melde fra til foreldre og hjemkommune til elever som over lengre tid ikke møter frem til undervisningen uten lovlig grunn, tilsvarende at barnehagebarn har et godt tilbud
 2. fastsette størrelsen på skolepengene/foreldresatsen for barnehage (nå politisk bestemt)
 3. ha det øverste økonomiske ansvaret for drift
 4. vedta budsjett og ha ansvar for regnskapet
 5. årlig drøfte rapporten som beskriver tilstanden ved virksomheten
 6. ansette daglig leder/rektor/barnehagestyrer
 7. fastsette inntaks- og ordensreglement for skolen/barnehagen
 8. fastsette øvrige reglementer og instrukser
 9. kunne pantsette stiftelsens aktiva, herunder leiekontrakt med driftstilbehør, ved opptak av lån
 10. påse at inntaksreglementet følges ved opptak av barn/skoleelever
 11. fremme saker om flytting og bortvising av elever (§§3-3 og 3-10 friskoleloven). Kan eventuelt delegeres til rektor
 12. se til at offentlige tilskudd og foreldrepenger kommer elevene/barna til gode
 13. se til at offentlige krav og forutsetninger for virksomheten blir oppfylt, herunder å sørge for nødvendig kompetanse i virksomheten, ha et system som sikrer pedagogisk bemanning, ledere og personale med særoppgaver nødvendig kompetanseutvikling – faglig, pedagogisk og samfunnsmessig
 14. vedta lokalisering av virksomheten
 15. vedta eventuell godtgjørelse til styremedlem(mer)Styrets medlemmer følger vanlig praksis hva gjelder habilitet, se Stiftelseslovens § 37.

Arbeidet er ansvarsfullt, interessant og lærerikt og innebærer 6-8 kveldsmøter og det kan bli noe gruppearbeid i enkeltsaker. Å sitte i styret er frivillig og medlemmer mottar normalt ingen godtgjørelse, men du kan være med å bidra til en god utvikling av driften av virksomhetene.

Styret Tønsberg Montessori består nå av følgende medlemmer:

 • Jens Olav Hagebakken, Styrets leder
 • Madlena Ulrich, nestleder
 • Sophie Holm-Nilsen, styremedlem
 • Stein Laugerud, styremedlem
 • Lisbeth Rom, styremedlem
 • Joakim Bredahl, styremedlem
 • Lars Einar Tingulstad, styremedlem
 • Tor-Erik Nyberg, styremedlem
 • Thomas Berg-Øvsthun, Varamedlem
 • Lars Jespersen Brunborg, rektor/virksomhetsleder, deltar uten stemmerett
 • En representant for de pedagogiske ansatte kan delta uten stemmerett, Solfrid Henriksen, skole og Marius Eriksen, BHG
 • En representant for de øvrige ansatte kan delta uten stemmerett, Tove Mathisen
 • En representant for foreldre og leder for elevrådet kan delta uten stemmerett.
 • Rep. for vertskommune kan delta uten stemmerett